SPARTAN IN THE SPOTLIGHT: Kareen Manuelian

December 12, 2019

Every month we highlight a Spartan who displays and embodies empathy, selflessness, honesty, punctuality, respect for self and others, optimism, and courage.

This month’s “Spartan in the Spotlight” is sophomore Kareen Manuelian.  Kareen is the co-founder of the “Moment 2 Connect” program for the elderly and children since May of 2018. Children visit the elderly facility every week and engage in ten-minute activities with their elderly partners. They also play many games, during which they are able to get to know each other better and develop their social skills. Kareen also heavily participates in the “Dogs of Gyumri” program that rescues puppies from the streets. Last year, Kareen held a fundraiser to raise money for the shelters, collecting over $1,400. The organization now has the ability to rent their own offices. When asked what she gets out of the experience, Kareen replied, “I get leadership skills since I am the founder and am able to present my increased social skills every other weekend.”

Այս ամսուայ լուսարձակի տակ գտնուող աշակերտուհին է Քարին Մանուեալեանը: Նա «Moment 2 Connect»ի համա-հիմնադիրն է, որը մանուկների և տարեցիների շփուելու առիթ է տալիս: Քարինը ասեց «Մեր համյնքի մէջ շատ մեծ հեռավորութիւն գոյութիւն ունի տարեցիների և երեխաների  միջև»: Իր հաստատութիւնը սա ոզում է փոխել, աշխատում է այն նպատակով որ աւելի շատ շփւում տեղի ունենա իրանց մէջ: Քարինը նաև մասնակցել  է «Dogs of Gyumri» կազմակերպութեան մէջ: Նա երբ ճամբորդեց  Հայաստանի Գիւմրի քաղաքը, հանդիպեց բազմաթիւ անտեր շներ: Այս տեսնելուց հետոյ, Քարինը ոգեվորուած, ուզեց փոխել իրենց վիճակը:  Նա հաւագեց մօտավորապես 1400 դոլար և:

 

1

 

2